Διαχείριση αποθηκών – αποθεμάτων

N

Χαμηλή δέσμευση κεφαλαίων

N

Μείωση των ποσοτήτων των αποθεμάτων

N

Εγγυημένη δυνατότητα παράδοσης

Βελτιστοποιημένη και ακριβής διαχείριση & έλεγχος αποθεμάτων-ειδών

o

Διαχείριση πολλαπλών αποθηκευτικών χώρων

Οικονομική εικόνα ειδών

Πλήρεις αναφορές (Reports)

*

Το σύστημα προτείνει τον ιδανικό συνδυασμό προμηθευτή-ποσότητας-πελάτη.

Πληροφορίες από τους τομείς των Προμηθειών, Παραγωγής, Πωλήσεων και Αποθεμάτων σε πραγματικό χρόνο

Διαχείριση των αποθεμάτων σε διαφορετικές τοποθεσίες αποθηκών

Ακριβής διαχείριση συνολικών αποθεμάτων που επιτρέπει την πλήρη ανιχνευσιμότητα

Διαχείριση υποειδών, τεμαχισμός

i

Παραστατικά κινήσεων αποθήκης

Μέγιστη αξιοπιστία παράδοσης

Συγκεντρωτική, αναλυτική οικονομική εικόνα υποειδών (συγκεντρωτική πωλήσεων, αναλυτική πωλήσεων κλπ)

Μεγιστοποίηση του κέρδους μέσω των προτάσεων βέλτιστων παραγγελιών

‘Έλεγχος δυνατοτήτων παράδοσης σε κάθε δεδομένη στιγμή

Odysseus WMS

$

Διαχείριση Εισαγωγών. (Παραλαβές, Επιστροφές, Παραγωγή κλπ)

+

Εσωτερικές διακινήσεις (Εντολές αποθήκευσης, Διαχείριση αποθηκευτικών θέσεων, τροφοδοσίες κλπ)

Διαχείριση απογραφών.

i

Διαχείριση Παραγγελιών-Διακινήσεων. (Προετοιμασία παραγγελιών, διαχείριση αποθεμάτων παρτίδων, διακινήσεις μεταξύ αποθηκών)

Διαχείριση Συσκευασιών. (Σήμανση, παραμετροποίηση κλπ)

Διαχείριση ασύρματου δικτύου και εντολών χειριστών