Διαχείριση Πωλήσεων

Μία πελατοκεντρική οργάνωση πωλήσεων απαιτεί τη γρήγορη δημιουργία προσφορών, την αποδοχή παραγγελιών, την ομαλή επεξεργασία της παραγγελίας, καθώς και επίλυση ειδικών παραγγελιών.
Το Odysseus ERP με στόχο τη διασφάλιση της μέγιστης διαφάνειας της οργάνωσης πωλήσεων λαμβάνει υπόψη όλα τα σχετικά στοιχεία από τους τομείς: (i) Προμηθειών, (ii) Παραγωγής, (iii) Διαχείρισης Παρτίδας, (iv) Διαχείρισης Αποθεμάτων, (v) Προγραμματισμού Απαιτήσεων, (vi) Λογιστικής & Χρηματοοικονομικών, (vii) Ανθρώπινων Πόρων και (viii) Διαχείρισης Χρόνου.

N

Αποτελεσματική οργάνωση πωλήσεων

N

Ικανοποίηση πελατών

Διαχείριση παραγγελιών

Τιμολογιακές πολιτικές, τιμοκατάλογοι, κατηγορίες τιμών

Στατιστικά πωλήσεων

l

Εκκρεμή παραστατικά

i

Παραστατικά πώλησης

Διαχείριση εκπτώσεων

+

Μετασχηματισμοί παραστατικών πωλήσεων

Πλήρεις αναφορές (Reports)

Διαχείριση Αγορών – Παραλαβών

Το Odysseus ERP εξασφαλίζει ότι η προμήθεια ολοκληρώνεται υπό βέλτιστες συνθήκες όσον αφορά την ποιότητα, την ιχνηλασιμότητα, την ποσότητα και την τιμή. Επίσης, καταγράφει όλες τις εξωτερικές πληροφορίες για την αγορά προμηθειών, καθώς και εσωτερικές πληροφορίες από τους τομείς της παραγωγής και των πωλήσεων και καθιστά όλα τα παραπάνω δεδομένα διαθέσιμα στο σύστημα. Παρέχει πλήρως ολοκληρωμένες προτάσεις, προκειμένου να μεγιστοποιήσετε την απόδοση των παραδόσεων με τα ελάχιστα αποθέματα.

N

Γρήγορη αντίδραση των δικτύων διανομής

N

Διασφάλιση ότι όλα τα απαιτούμενα υλικά λειτουργίας, τα εμπορεύματα, οι πρώτες και βοηθητικές ύλες είναι διαθέσιμες στο σωστό χρόνο και στη σωστή θέση.

Παραστατικά αγορών-παραλαβών

Στατιστικά αγορών

h

Παραγγελιοδοσία

a

Εκκρεμή παραστατικά

Πλήρεις αναφορές (Reports)

Διαχείριση εκπτώσεων αγορών

Ανάλυση αγορών ανά προμηθευτή

+

Μετασχηματισμοί Παραστατικών Αγορών

Υπόλοιπα ανά παραστατικό

Προμήθειες πωλητών

Παρακολούθηση στοιχείων σχετικά με τους πωλητές

Πωλητές

Τιμολογιακές πολιτικές

Σενάρια προμηθειών