Γενική Λογιστική

Πλήρως οριζόμενοι κωδικοί λογαριασμών έως 25 ψηφίων. Ελεύθερη ανάπτυξη λογαριασμών με δυνατότητα διαφορετικού βαθμού ανάλυσης ανά ομάδα. Ανευρέσεις, φίλτρα και ταξινομήσεις με βάση πολλών συνδυαζόμενων πεδίων λογαριασμών.

Δενδροειδής απεικόνιση λογιστικού σχεδίου

q

Έλεγχος υπολοίπων, με προειδοποιητικά μηνύματα κατά την καταχώρηση λογιστικών εγγραφών

Λογιστικές εγγραφές σε οποιοδήποτε νόμισμα

Αυτόματη ενημέρωση, δημιουργία εγγραφών από το σύστημα τιμολόγησης, διαχείρισης αποθηκών, αγορών & πωλήσεων.

Ανεύρεση άρθρων από ημερομηνία, λογαριασμό, αριθμό άρθρου, ημερολόγιο, τύπο άρθρου κ.ά.

Εκτυπώσεις αναφορών οριζόμενες από το χρήστη

i

Πλήρης σειρά λογιστικών εκτυπώσεων, Ισοζύγια, Καρτέλες, Καταστάσεις ελέγχου εγγραφών, Γενικά-αναλυτικά καθολικά, Ημερολόγια.

d

Διαχείριση απεριορίστων περιόδων οριζόμενων από το χρήστη. Παράλληλη παρακολούθηση πολλών οικονομικών χρήσεων.

l

Δυνατότητα καταχώρισης λογιστικών άρθρων, κινήσεων με απλή καταχώριση ή σύμφωνα με πρότυπα άρθρα. Δυνατότητα γρήγορης καταχώρισης άρθρων σύμφωνα με προσχεδιασμένα σενάρια. Δημιουργία ακυρωτικών εγγραφών με απλή επιλογή του υπό ακύρωση άρθρου.

N

Εργασίες ελέγχου ορθότητας και συμφωνίας του λογιστικού σχεδίου

Δυνατότητα ορισμού απεριορίστου αριθμού ημερολογίων, πλήρως οριζομένων από το χειριστή.

Ισοζύγιο σε Ηλεκτρονική Μορφή

+

Αυτόματες εγγραφές κλεισίματος και ανοίγματος χρήσης με ταυτόχρονη μεταφορά του λογιστικού σχεδίου στη νέα χρήση.

A

Ενημέρωση καταστάσεων ΜΥΦ από λογιστικές εγγραφές. Πλήρης διαχείριση καταστάσεων ΜΥΦ.

b

Καταστάσεις ΦΠΑ

Πελάτες-χρεώστες, Προμηθευτές – Πιστωτές

d

Πλήρως οριζόμενοι αλφαριθμητικοί κωδικοί έως 25 ψηφία. Οι κωδικοί ορίζονται από μάσκα ή συντιθέμενοι από τιμές πεδίων και δυνατότητα μεταβολής τους οποιαδήποτε στιγμή της χρήσης

p

Έλεγχος ορθότητας Α.Φ.Μ. κατά την εισαγωγή νέων πελατών/προμηθευτών ή / και με ειδικές ελεγκτικές εργασίες

n

Διαχείριση αρχείου υποκαταστημάτων για κάθε πελάτη/προμηθευτή με πλήρη στοιχεία

Ανευρέσεις, φίλτρα και ταξινομήσεις με βάση πληθώρα πεδίων. Δυνατότητα καταχώρισης των φίλτρων από το χρήστη για εύκολη μεταγενέστερη χρήση τους

Πλήρως οριζόμενες τιμολογιακές πολιτικές και εκπτώσεις με δυνατότητα αναφορών σε γενικά χαρακτηριστικά πελατών (τρόπους πληρωμής, κατηγορία, τιμολογιακή κατηγορία κ.α.), ή σε συγκεκριμένους πελάτες, σε συνδυασμό με κατηγορίες ειδών αποθήκης με κλιμάκωση ποσοτήτων

Καταχώριση πιστωτικών ελέγχων ανά πελάτη ή ανά σειρά παραστατικών

Δυνατότητα on-line ενημέρωσης της Γενικής Λογιστικής

Διαχείριση επιβαρύνσεων ανά πελάτη

Ανάλυση μικτού κέρδους κατά πελάτη

Προβλέψεις εισπράξεων σύμφωνα με τον τρόπο πληρωμής του πελάτη/προμηθευτή

Πλήρης ανάλυση οικονομικών στοιχείων ανά πελάτη/προμηθευτή (μηνιαίες χρεώσεις, πιστώσεις-τζίροι, υπόλοιπα, αξιόγραφα, μέσος χρόνος αποπληρωμής, συγκρίσεις χρήσεων κ.ά)

Οριζόμενες αναφορές (reports) εισπράξεων, πωλήσεων από το χρήστη

s

Πολλαπλά όρια πίστωσης/χρέωσης (λογιστικό, από αξιόγραφα, ανοικτού υπολοίπου) κατά πελάτη/προμηθευτή με οριζόμενο έλεγχο υπέρβασης (προειδοποίηση, απαγόρευση)

e

Καταχώριση πλήθους στοιχείων ανά πελάτη/προμηθευτή όπως ομάδες, κατηγορίες, υπεύθυνοι κα

i

Δυνατότητα διαχείρισης εγγράφων του πελάτη/προμηθευτή

Πεδία κλειδιά, οριζόμενα από τον χρήστη για κάθε πελάτη/προμηθευτή. Πεδία με προγραμματιζόμενη ενημέρωση από κινήσεις (αθροιστές)

Κάθε πελάτης/προμηθευτής σχετίζεται με πρόσωπο από τους συναλλασσομένους έτσι ώστε να είναι εύκολη η έκδοση ενιαίας καρτέλας και συγκεντρωτικών καταστάσεων όταν το ίδιο πρόσωπο έχει διαφορετικές ιδιότητες συγχρόνως για την εταιρεία (Πελάτης, Προμηθευτής, Συναλλασσόμενος αξιογράφων)

Καταχώριση κινήσεων στο νόμισμα του πελάτη/προμηθευτή

Δυνατότητα μαζικής καταχώρισης απογραφών ή αξιακών κινήσεων

Στατιστικά στοιχεία πωλήσεων/αγορών ανά υποκατάστημα

c

Πλήρως οριζόμενοι τιμοκατάλογοι ειδών ανά προμηθευτή

Δυνατότητα παρακολούθησης υπολοίπων παραστατικών (ανοικτά παραστατικά)

i

Πλήθος έτοιμων πληροφοριακών, λογιστικών (ευρετήρια, ισοζύγια, καρτέλες, μηνιαία κίνηση, τζίρων κλπ) καταστάσεων με πολλές δυνατότητες επιλογής και ταξινόμησης

Εισπράξεις – Πληρωμές

l

Σχεδιασμός των συναλλαγών και του τρόπου ενημέρωσης των οικονομικών στοιχείων των πελατών-προμηθευτών και του κυκλώματος αξιογράφων

Καταχώριση σε οποιοδήποτε νόμισμα ανά γραμμή, με αυτόματη μετατροπή όλων των αξιών στο βασικό νόμισμα της Εταιρείας και στο νόμισμα του Πελάτη (Προμηθευτή)

Δυνατότητα εξόφλησης ανοικτών παραστατικών (παραστατικών που παρακολουθείται το υπόλοιπο τους)

U

Παρακολούθηση Ταμείων

Δυνατότητα on-line ενημέρωσης της Γενικής Λογιστικής σύμφωνα με προκαθορισμένο σενάριο

Οριζόμενες αναφορές (reports) εισπράξεων από το χρήστη.

Μαζική εκτύπωση παραστατικών είσπραξης (πληρωμών)

e

Σχεδιασμός της αρίθμησης των παραστατικών (αυτόματης, δοτής, ακολουθεί αρίθμηση συγκεκριμένης σειράς ) ανά σειρά παραστατικού είσπραξης

p

Καταχώριση οποιουδήποτε τύπου χρηματικού διαθέσιμου (μετρητά, αξιόγραφα, κατάθεση σε λογ.τραπέζης). Διαδικασία έγκρισης της συναλλαγής. Αυτόματη δημιουργία διακίνησης στο κύκλωμα των αξιογράφων.

Σχεδιασμός εργασίας καταχώρισης (στηλών της γραμμής εισπράξεων) σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας

Άμεση προσπέλαση σε αρχεία πελατών-προμηθευτών, αξιογράφων, τραπεζικών λογαριασμών

f

Ανευρέσεις εισπράξεων (πληρωμών) με φίλτρα και ταξινομήσεις με βάση πλήθος πεδίων. Δυνατότητα καταχώρισης των φίλτρων από το χρήστη για εύκολη μεταγενέστερη χρήση τους.

i

Πλήθος έτοιμων καταστάσεων με πολλές δυνατότητες επιλογής και ταξινόμησης

Αξιόγραφα εισπρακτέα – πληρωτέα

Πλήρης διαχείριση εισπρακτέων και πληρωτέων αξιογράφων

T

Πλήρης παρακολούθηση του ιστορικού των αξιογράφων (έκδοση, είσπραξη, διακίνηση σε τρίτους κά) με άμεση προβολή των στοιχείων της τρέχουσας κατάστασης του

+

Πλήρης αντιστοίχιση των ταμειακών συναλλαγών (εισπράξεις, πληρωμές) με αξιόγραφα έτσι ώστε να ενημερώνονται παράλληλα οι χρεώσεις, πιστώσεις των συναλλασσομένων (πελάτες, προμηθευτές, συν/νοι αξιογράφων) από το κύκλωμα αξιογράφων

f

Δυνατότητα ξεχωριστής διαχείρισης των διακινήσεων με Πελάτες, Προμηθευτές, Τραπεζικών λογαριασμών, τρίτων, ώστε να εξασφαλίζεται η εύκολη και χωρίς λάθη καταχώριση πινακίων-διακινήσεων αξιογράφων από το χρήστη

Δυνατότητα on-line ενημέρωσης από διακινήσεις της Γενικής Λογιστικής σύμφωνα με προκαθορισμένο σενάριο

Οριζόμενες αναφορές (reports) διακινήσεων από το χρήστη

j

Σχεδιασμός από το χρήστη τύπου αξιογράφων (γραμμάτιο, επιταγή, κά) και καταστάσεων (σε ταμείο, σε προμηθευτή, διαμαρτυρημένο, εξοφλημένο κά)

Ανευρέσεις αξιογράφων με φίλτρα και ταξινομήσεις με βάση πλήθος πεδίων. Δυνατότητα καταχώρισης των φίλτρων από το χρήστη για εύκολη μεταγενέστερη χρήση τους

p

Σχεδιασμός των διακινήσεων, που καλύπτει όλες τις πιθανές καταστάσεις μετάβασης ενός αξιογράφου, και του τρόπου ενημέρωσης των οικονομικών στοιχείων όλων των εμπλεκομένων συναλλασσομένων. Ορισμός τύπου, είδους, κατάστασης αξιογράφου και κανόνων (πχ οπισθογράφος ίδιος με συναλλασσόμενο) για διευκόλυνση των επιλογών στις διακινήσεις.

Ανευρέσεις διακινήσεων με φίλτρα και ταξινομήσεις με βάση πλήθος πεδίων. Δυνατότητα καταχώρισης των φίλτρων από το χρήστη για εύκολη μεταγενέστερη χρήση τους

i

Πλήθος έτοιμων καταστάσεων με πολλές δυνατότητες επιλογής και ταξινόμησης όπως καταστάσεις ελέγχου, ληξιάρια, ελέγχου χρηματοροών, καρτέλες κά.

Τραπεζικοί Λογαριασμοί

Πλήρης διαχείριση λογαριασμών τραπέζης

Παρακολούθηση οικονομικών στοιχείων ανά λογαριασμό (υπόλοιπα, ισοζύγια, μηνιαίες χρεώσεις-πιστώσεις)

Δυνατότητα ενημέρωσης από ταμειακές συναλλαγές (εισπράξεις-πληρωμές) και διακινήσεις αξιογράφων

U

Ανευρέσεις κινήσεων με φίλτρα και ταξινομήσεις με βάση πλήθος πεδίων. Δυνατότητα καταχώρισης των φίλτρων από το χρήστη για εύκολη μεταγενέστερη χρήση τους

Πλήθος έτοιμων καταστάσεων με πολλές δυνατότητες επιλογής και ταξινόμησης όπως ισοζύγια, καρτέλες, καλύψεις κά

Λογαριασμοί τραπέζης σε οποιοδήποτε νόμισμα

i

Διαχείριση και παρακολούθηση μπλόκ επιταγών ανά λογαριασμό όψεως

j

Σχεδιασμός των κινήσεων και του τρόπου ενημέρωσης των οικονομικών στοιχείων των τραπεζικών λογαριασμών

Δυνατότητα on-line ενημέρωσης από κινήσεις της Γενικής Λογιστικής σύμφωνα με προκαθορισμένο σενάριο

Οριζόμενες αναφορές (reports) κινήσεων από το χρήστη