Χρηματοοικονομική Διαχείριση

N

Διαχείριση, καταγραφή και έλεγχος κάθε οικονομικής κίνησης

N

Επισκόπηση και έλεγχος της οικονομικής λειτουργίας της επιχείρησής σας

N

εύκολη και άμεση πρόσβαση σε όλα τα βασικά οικονομικά μεγέθη

*

Αυτόματη μεταφορά και καταγραφή των τιμολογίων αγοράς και πώλησης στο σύστημα χρηματοοικονομικής λογιστικής

Υποστήριξη όλων των λογιστικών διαδικασιών

Γενική-Αναλυτική Λογιστική

Σύστημα ελέγχου του κόστους σε όλη την επιχείρηση

Πελάτες-Xρεώστες

Εισπράξεις - Πληρωμές

Ανοικτά υπόλοιπα

c

Λοιπές συναλλαγές τρίτων

Ασφάλεια των δεδομένων μέσω κλιμακωτών δικαιωμάτων πρόσβασης

N

Συμμόρφωση με εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς και πρότυπα για τη χρηματοοικονομική λογιστική

Προμηθευτές-Πιστωτές

i

Αξιόγραφα εισπρακτέα-πληρωτέα

Τραπεζικοί Λογαριασμοί

+

Διακίνηση αξιογράφων

Πλήρεις αναφορές

Ηλεκτρονική πρόσβαση σε όλα τα εργαλεία πληροφόρησης και ανάλυσης